بنگاه آهن آلات کیانی

میلگرد آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۷ ۱۳۹۸/۸/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۲ ۱۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۳ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۴ ۱۴ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۵ ۱۶ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۶ ۱۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۷ ۲۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۸ ۲۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۹ ۲۵ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-کیانی

تیرآهن آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۰۴ ۱۳۹۸/۸/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵ شاخه اصفهان-کیانی
۲ ۱۴ ۱۲ ۱۵۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵۵ شاخه اصفهان-کیانی
۳ ۱۶ ۱۲ ۱۹۰ شاخه اصفهان-کیانی ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹۰ شاخه اصفهان-کیانی
۴ ۱۸ ۱۲ ۲۲۵ شاخه اصفهان-کیانی ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۲۵ شاخه اصفهان-کیانی
۵ ۲۰ ۱۲ ۲۷۰ شاخه اصفهان-کیانی ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۷۰ شاخه اصفهان-کیانی
۶ ۲۲ ۱۲ ۳۱۵ شاخه اصفهان-کیانی ۲۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱۵ شاخه اصفهان-کیانی
۷ ۲۴ ۱۲ ۳۷۰ شاخه اصفهان-کیانی ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۷۰ شاخه اصفهان-کیانی
۸ ۲۷ ۱۲ ۴۳۵ شاخه اصفهان-کیانی ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۴۳۵ شاخه اصفهان-کیانی

خاموت آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۶ ۱۳۹۸/۸/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کیلوگرم ساده ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ساده
۲ ۱۰ کیلوگرم مهندسی ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم مهندسی

ناودانی آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۶ ۱۳۹۸/۸/۰۸
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ شاخه اصفهان-کیانی ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه اصفهان-کیانی ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه اصفهان-کیانی ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه اصفهان-کیانی ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه اصفهان-کیانی ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه اصفهان-کیانی ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه اصفهان-کیانی

نبشی آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۳ ۱۳۹۸/۸/۰۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۳ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۴ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۵ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۶ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۶ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۷ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۸ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۸ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-کیانی
۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-کیانی ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اصفهان-کیانی

پروفیل صنعتی آهن آلات کیانی

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۹/۰۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - بنگاه سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۱۰*۲۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۲۰*۲۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۳ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۴۰*۴۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۴ ۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۳۰*۵۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۵ ۶۰*۳۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۶۰*۳۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۶ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۴۰*۶۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ _ اصفهان-کیانی ۷۰*۷۰ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ _ اصفهان-کیانی
درباره بنگاه آهن آلات کیانی

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*