آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ ۱۳۹۹/۴/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۳ ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۲ ۴ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۴ ۱۱۵,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۳ ۵ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۳ ۱۱۶,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۴ ۱۱۵,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۵ ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۶ ۶ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۳ ۱۱۸,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۷ ۶ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۴ ۱۱۵,۲۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۸ ۶ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۵ ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۴/۲۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۴ ۲.۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۲.۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳ ۴ ۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۳ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴ ۴ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۴ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۵ ۵ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۴ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۶ ۵ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۵ ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۷ ۶ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۸ ۶ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۹ ۷ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۵ ۱۰۳,۰۰۰
ثابت
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۰ ۷ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۱ ۷ ۷ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۷ ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۳ ۸ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۱۰۰,۶۰۰
ثابت
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۵ ۸ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۶ ۹ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۷ ۹ ۷ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۷ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۸ ۹ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۸ ۱۱۱,۵۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۹ ۹ ۹ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۹ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ ۱۱۰,۵۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۱۰۹,۰۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۷ ۱۱ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۰۹,۰۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۰ ۱۲۱,۵۰۰
ثابت
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۳ ۱۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۵ ۱۴ ۱۴ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۲ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۸ ۱۵۶,۰۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۴ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۵ ۱۵۶,۰۰۰
ثابت
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۶ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۲ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۳ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۴ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۵ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۶ ۱۲ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۷ ۱۲ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۸ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۹ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۱۰ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۱۱ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۷ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۰ ۹ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۹ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۰ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۰ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۷ -
نامشخص
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم