آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۳ ۵۵,۴۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۲ ۴ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۴ ۵۴,۹۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۳ ۵ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۳ ۵۵,۱۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۴ ۵۴,۹۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۵ ۵۴,۶۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۶ ۶ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۳ ۵۵,۹۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۷ ۶ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۴ ۵۵,۱۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۸ ۶ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۵ ۵۴,۹۰۰
ثابت
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۸۵,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳ ۴ ۲.۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۲.۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴ ۴ ۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۳ ۵۶,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۵ ۴ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۴ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۶ ۵ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۴ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۷ ۵ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۸ ۶ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۵ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۹ ۶ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۶ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۰ ۷ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۵ ۵۴,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۱ ۷ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۶ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۲ ۷ ۷ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۷ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۳ ۸ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۴ ۸ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۵ ۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۶ ۸ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۷ ۹ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۶ ۶۱,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۸ ۹ ۷ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۷ ۶۱,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۹ ۹ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۸ ۶۱,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۰ ۹ ۹ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۹ ۶۱,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۴,۵۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۵ ۱۰ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۶ ۱۰ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۷ ۱۱ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۸ ۶۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۸ ۱۱ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۱۰ ۶۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۱ ۱۲ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ ۶۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۶۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۳ ۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۴ ۱۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۵ ۱۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۶ ۱۴ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۴ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۸۵,۵۰۰
۱۷۰۰۰
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۸ ۱۵ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۶۹,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۲ ۸۸,۵۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۸ ۸۸,۵۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۲ ۱۶ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۴ ۸۸,۵۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۵ ۹۹,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۵ ۱۸ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۸ ۹۹,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۰ ۹۹,۰۰۰
۵۰۰
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۹ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲ ۸ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۳ ۸ ۸ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۸ ۸ -
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۴ ۸ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۵ ۹ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۶ ۹ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۷ ۹ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۸ ۹ ۹ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۹ ۹ -
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۹ ۹ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۹ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۰ ۱۰ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۱ ۱۰ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۲ ۱۰ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۳ ۱۰ ۱۰ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۰ ۱۰ ۵۴,۰۰۰
ثابت
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۱۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۱۰ ۵۵,۰۰۰
ثابت
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۵ ۱۱ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۷ ۱۲ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۸ ۱۲ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۹ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۲ ۱۲ ۵۴,۵۰۰
ثابت
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۲۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۲ ۵۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۴ ۳ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۲ ۴ ۴ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۴ ۴ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۳ ۵ ۳ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۳ ۵۴,۰۰۰
ثابت
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۴ ۵۳,۶۰۰
ثابت
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۵ ۵۳,۶۰۰
ثابت
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۶ ۶ ۵ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۶ ۵ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲ ۸ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ ۵۸,۹۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ ۵۸,۹۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴ ۷.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ ۵۹,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۵ ۷.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ ۵۹,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۶ ۷ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۵۸,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۷ ۷ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۵۸,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۸ ۷ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۵۹,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۹ ۶.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۵۹,۱۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۰ ۶.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۵۹,۱۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۱ ۶ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۵۸,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۲ ۶ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۵۹,۱۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۳ ۶ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۵۹,۴۳۰
ثابت
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۴ ۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۵ ۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۶ ۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۷ ۴.۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۸ ۴.۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۹ ۴ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۰ ۴ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۱ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۲ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۳ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۴ ۷.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۵ ۷.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۶ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۵۷,۴۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۷ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۵۷,۴۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۸ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۵۷,۴۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۹ ۶.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۵۲,۹۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۰ ۶.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۵۷,۱۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۵۵,۹۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۲ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۵۶,۲۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۳ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۵۶,۴۳۰
ثابت
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۴ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۵ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۷ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۸ ۴.۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۹ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴۰ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵ ۴ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۵ ۴ ۵۴,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۲ ۵ ۵ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۵ ۵ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۶ ۶ ۵۲,۷۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۲ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۳ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۴ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۵ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۶ ۱۲ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۵۲,۷۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۷ ۱۲ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۱۲ ۵۲,۷۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۸ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۹ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۱۰ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۱۱ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۵۱,۸۰۰
۷۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۷ ۵۲,۲۰۰
۷۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۵۳,۱۰۰
۶۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۰,۷۰۰
۲۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ ۹ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۹ ۵۱,۵۰۰
ثابت
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۶ ۱۰ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۸ ۵۳,۰۰۰
۳۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۰ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۷ ۵۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۰ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۳,۱۰۰
۶۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۲ ۱۲ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۵۳,۵۰۰
۹۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۵۴,۵۰۰
۹۰۰
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳.۵ ۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم ۳ ۳.۵ ۷۰,۰۰۰
ثابت
۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم ۴ ۳ ۷۰,۰۰۰
ثابت
۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم
۳ ۴ ۲ ۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم ۴ ۲ ۷۰,۰۰۰
ثابت
۶ اصفهان - پروفیل جباری کیلوگرم