کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ ۶۳,۸۰۰
۲۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۷ ۶۴,۱۰۰
۳۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۳,۷۰۰
۱۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۵ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۴,۰۰۰
۲۰۰
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۳,۷۰۰
۱۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۷ ۱۰ ۹ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۹ ۶۴,۰۰۰
۲۰۰
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۸ ۱۰ ۸ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۸ ۶۴,۵۰۰
ثابت
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۹ ۱۰ ۷ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۷ ۶۵,۰۰۰
ثابت
۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۶ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۲ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۳ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۴ ۱۰ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۵ ۱۰ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۶ ۱۲ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۶۵,۵۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۷ ۱۲ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم - ۱۲ ۱۲ ۶۵,۵۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم -
۸ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۹ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۱۲ ۶۵,۵۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم استاندارد
۱۰ ۱۴ ۶ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۶ -
نامشخص
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
۱۱ ۱۴ ۱۲ البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک ۱۴ ۱۲ ۶۵,۵۰۰
ثابت
البرز - فولاد فرقان کیلوگرم سبک
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۳ ۶۶,۴۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۲ ۴ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۴ ۴ ۶۵,۹۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۳ ۵ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۳ ۶۶,۹۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۴ ۶۶,۴۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۵ ۵ ۶۵,۹۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۶ ۶ ۳ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۳ ۶۷,۹۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۷ ۶ ۴ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۴ ۶۶,۶۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
۸ ۶ ۵ ۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم ۶ ۵ ۶۶,۵۰۰
نامشخص
۶ بناب - فولاد جاوید بناب کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵ ۴ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۵ ۴ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۲ ۵ ۵ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۵ ۵ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۸ ۸ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم ۱۰ ۱۰ -
نامشخص
۶ اصفهان-ماهان ذوب کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۵ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲ ۴ ۲.۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۲.۵ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳ ۴ ۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۳ ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴ ۴ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۴ ۴ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۵ ۵ ۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۴ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۶ ۵ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۵ ۵ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۷ ۶ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۵ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۸ ۶ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۶ ۶ ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۹ ۷ ۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۵ ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۰ ۷ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۶ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۱ ۷ ۷ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۷ ۷ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۲ ۸ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۳ ۸ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۴ ۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۵ ۸ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۸ ۸ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۶ ۹ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۷ ۹ ۷ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۷ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۸ ۹ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۸ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۱۹ ۹ ۹ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۹ ۹ ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۳ ۱۰ ۶ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۴ ۱۰ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۷۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۶ ۱۱ ۸ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۸ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۷ ۱۱ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۱ ۱۰ ۷۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۸ ۱۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۲۹ ۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۰ ۷۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۲ ۱۲ -
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۲ ۱۳ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۳ ۱۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۳ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۴ ۱۴ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۲ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۵ ۱۴ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۴ ۱۴ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۶ ۱۵ ۱۵ ۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۱۲ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۷ ۱۵ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۵ ۱۵ ۸۱,۵۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۸ ۱۶ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۲ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۳۹ ۱۶ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۸ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۰ ۱۶ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۱ ۱۶ ۱۴ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۶ ۱۴ ۱۰۷,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۲ ۱۸ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۵ ۱۱۷,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۳ ۱۸ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۴ ۱۸ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۱۸ ۱۸ ۱۱۷,۰۰۰
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۵ ۲۰ ۱۶ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۶ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۶ ۲۰ ۱۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۱۸ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۷ ۲۰ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۰ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
۴۸ ۲۰ ۲۳/۸۳ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم ۲۰ ۲۳/۸۳ -
نامشخص
۶ بویین زهرا - آریان فولاد کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۶ ۶ -
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۲ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۶ -
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۳ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۴ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۰ ۶ -
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۵ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۰ ۱۲ -
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۶ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۷ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۶ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۸ ۱۲ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم - ۱۲ ۱۲ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم -
۹ ۱۴ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۶ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۱۰ ۱۴ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد ۱۴ ۱۲ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم استاندارد
۱۱ ۱۴ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۴ ۶ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
۱۲ ۱۴ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک ۱۴ ۱۲ ۷۱,۲۰۰
نامشخص
سمنان - مگا استیل کیلوگرم سبک
آخرین بروزرسانی : ۱۷:۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۸ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۲ ۸ ۷ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۷ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۳ ۸ ۸ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۸ ۸ ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۰ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۲,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۵ ۱۰ ۹ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۹ ۴۶,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۶ ۱۰ ۸ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۸ -
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۷ ۱۰ ۷ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۷ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۸ ۱۰ ۱۰ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۴۵,۳۵۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۹ ۱۲ ۱۲ ۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۴۵,۰۰۰
نامشخص
۶ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۴۶,۱۰۰
نامشخص
۱۲ سمنان - مگا استیل کیلوگرم
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۴ ۳ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۲ ۴ ۴ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۴ ۴ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۳ ۵ ۳ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۳ ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۴ ۵ ۴ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۴ ۶۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۵ ۵ ۵ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۵ ۵ ۶۴,۱۰۰
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
۶ ۶ ۵ ۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم ۶ ۵ -
نامشخص
۶ تبریز - کارخانه آذرنبش کیلوگرم
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲ ۸ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ ۶۰,۹۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ ۶۰,۹۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴ ۷.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۵ ۷.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۶ ۷ ۷ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۷ ۷ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۸ ۷ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۹ ۶.۵ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۰ ۶.۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۱ ۶ ۶ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۶۰,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۲ ۶ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۶۱,۱۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۳ ۶ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۶۱,۴۳۰
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۴ ۵ ۵ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۵ ۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۶ ۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۷ ۴.۵ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۸ ۴.۵ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۱۹ ۴ ۴ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۰ ۴ ۳ ۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ -
نامشخص
۱۲ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۱ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۸ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۲ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۷ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۳ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۸ ۶ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۴ ۷.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۶ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۵ ۷.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷.۵ ۵ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۶ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۷ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۷ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۶ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۸ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۷ ۵ ۵۹,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۲۹ ۶.۵ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۶ ۵۴,۹۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۰ ۶.۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶.۵ ۵ ۵۹,۱۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۶ ۵۷,۹۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۲ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۵ ۵۸,۲۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۳ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۶ ۴ ۵۸,۴۳۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۴ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۵ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۵ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۵ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۷ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۸ ۴.۵ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴.۵ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۳۹ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۴ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
۴۰ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت ۴ ۳ -
نامشخص
۶ کیلوگرم اراک-سوشیانت
آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲ ۸ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۳ ۸ ۸ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۸ ۸ -
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۴ ۸ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۸ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۵ ۹ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۶ ۹ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۷ ۹ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۸ ۹ ۹ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۹ ۹ -
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۹ ۹ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۹ ۹ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۰ ۱۰ ۶ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۶ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۱ ۱۰ ۷ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۷ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۲ ۱۰ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۳ ۱۰ ۱۰ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۰ ۱۰ ۵۴,۰۰۰
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۱۴ ۱۰ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۰ ۱۰ ۵۵,۰۰۰
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۵ ۱۱ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۶ ۱۱ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۱ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۷ ۱۲ ۸ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۸ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۸ ۱۲ ۹ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۹ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۱۹ ۱۲ ۱۰ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۰ -
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP
۲۰ ۱۲ ۱۲ ۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP ۱۲ ۱۲ ۵۴,۵۰۰
نامشخص
۶ اراک - آونگان کیلوگرم ۳SP
۲۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP ۱۲ ۱۲ ۵۵,۵۰۰
نامشخص
۱۲ اراک - آونگان کیلوگرم ۵SP