شرکت احیا فولاد

میلگرد شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۵ ۱۳۹۸/۹/۲۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۲ ۱۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۴۴,۵۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۳ ۱۴ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۴ ۱۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۴۴,۷۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۵ ۱۶ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۶ ۱۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۸ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۷ ۲۰ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۲۰ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۸ ۲۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۲۲ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۹ ۲۵ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۲۵ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۲۸ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۳۲ ۴۷,۰۰۰
نامشخص
شاخه آجدار کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد

تیرآهن شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۸/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۲ ۱۴ ۱۲ ۱۵۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۱۲ ۸,۳۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۵۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۳ ۱۶ ۱۲ ۱۹۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۱۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۱۹۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۴ ۱۸ ۱۲ ۲۲۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۱۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۲۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۵ ۲۰ ۱۲ ۲۷۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۲۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۲۷۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۶ ۲۲ ۱۲ ۳۱۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۲۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۱۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۷ ۲۴ ۱۲ ۳۷۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۲۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۷۰ شاخه اصفهان-احیا فولاد
۸ ۲۷ ۱۲ ۴۳۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد ۲۷ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۴۳۵ شاخه اصفهان-احیا فولاد

نبشی شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۶ ۱۳۹۸/۷/۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۴ ۳ ۴۶,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۳ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۴ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۵ ۳ ۴۴,۰۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۵ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۶ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۶ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۷ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۸ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۹ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد

ناودانی شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۷/۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۳ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۴ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۰ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۲ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-احیا فولاد

سیم مفتولی سیاه شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه وزن کلاف(kg) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (تسمه) اصفهان-احیا فولاد ۱۸ تا ۲۰ کیلو ۱.۵ کلاف (تسمه) ۶۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد ۱۸ تا ۲۰ کیلو
۲ ۲.۵ کلاف (تسمه) اصفهان-احیا فولاد ۲۰ تا ۲۵ کیلو ۲.۵ کلاف (تسمه) ۶۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد ۲۰ تا ۲۵ کیلو

زیگزاگ شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ ۱۳۹۸/۹/۲۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ کلاف اصفهان-احیا فولاد کیلو ۴.۸ کلاف تماس بگیرید
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو
۲ ۵ کلاف اصفهان-احیا فولاد کیلو ۵ کلاف ۵۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو
۳ ۵ شاخه (۵۵سانتی) اصفهان-احیا فولاد کیلو ۵ شاخه (۵۵سانتی) ۵۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو
۴ ۵ شاخه (۶۵ سانتی) اصفهان-احیا فولاد کیلو ۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو
۵ ۵ شاخه (۷۵ سانتی) اصفهان-احیا فولاد کیلو ۵ شاخه (۷۵ سانتی) ۵۷,۰۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو

میلگرد کلاف شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۰۳ ۱۳۹۸/۷/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - بنگاه واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف اصفهان-احیا فولاد کیلو ۵.۵ کلاف ۴۶,۸۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو
۲ ۶.۵ کلاف اصفهان-احیا فولاد کیلو ۶.۵ کلاف ۴۶,۲۰۰
نامشخص
اصفهان-احیا فولاد کیلو

کلاف حرارتی شرکت احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۲ ۱۳۹۸/۸/۲۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۱۳۰ الی ۱۳۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - بنگاه گرید واحد قیمت ضخامت (mm) محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) گرید واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ اصفهان-احیا فولاد _ کیلو ۶.۵ اصفهان-احیا فولاد ۴۹,۵۰۰
نامشخص
_ کیلو

خاموت بنگاه احیا فولاد

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۸ ۱۳۹۸/۸/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
ثبت سفارش
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد نوع خاموت سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم ساده ۱۰ ۴۴,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ساده
درباره شرکت احیا فولاد

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*