آخرین بروزرسانی : ۲۱:۴۴ ۱۳۹۹/۴/۱۷
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۶ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۲۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۲ ۸ ۶ ۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۲۶ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۳ ۸ ۶ ۴۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۸ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۴۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۴ ۱۰ ۶ ۳۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۳۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۵ ۱۰ ۶ ۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۰ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۶ ۱۲ ۶ ۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۴۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۷ ۱۲ ۶ ۵۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۲ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۵۹ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۸ ۱۴ ۶ ۶۷ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۴ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۶۷ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۹ ۱۴ ۶ ۷۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۴ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۷۲ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۰ ۱۶ ۶ ۸۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۶ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۸۰ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس
۱۱ ۱۶ ۶ ۸۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس ۱۶ ۶ ۱۰۳,۸۰۰
نامشخص
۸۵ کیلوگرم مشهد-مشهد فولاد توس