کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف کیفیت ضخامت (mm) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) انبار کیفیت ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - بنگاه ابعاد (m) انبار قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ST۳۳ ۳ رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۲۵ اصفهان ST۳۳ ۳ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۲۵ اصفهان
۲ ST۳۳ ۳ رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۵ اصفهان ST۳۳ ۳ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۵ اصفهان
۳ ST۳۳ ۲/۵ رول تهران-دیجی متال درخواستی اصفهان ST۳۳ ۲/۵ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال درخواستی اصفهان
۴ ST۳۳ ۵ رول تهران-دیجی متال عرض ۱ اصفهان ST۳۳ ۵ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال عرض ۱ اصفهان
۵ ST۳۳ ۵ رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۲۵ اصفهان ST۳۳ ۵ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۲۵ اصفهان
۶ ST۳۳ ۵ رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۵ اصفهان ST۳۳ ۵ -
نامشخص
رول تهران-دیجی متال عرض ۱.۵ اصفهان