آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ نطنز ۱۲ ساده کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۶ ۷۵,۰۰۰
نامشخص
نطنز ۱۲ ساده کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۲ ۸ سپهر ایرانیان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
سپهر ایرانیان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۳ ۱۰ روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۰ ۶۷,۰۰۰
نامشخص
روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۴ ۱۲ روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۲ ۶۵,۰۰۰
نامشخص
روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۵ ۱۴ روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۴ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
روهینا دزفول ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۶ ۱۶ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۶ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۷ ۱۸ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۸ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۸ ۲۰ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۰ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۹ ۲۲ اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۲ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
اصفهان ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۰ ۲۵ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۵ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۱ ۸ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۲ ۱۰ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۰ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۳ ۱۲ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۲ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۴ ۱۴ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۴ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۵ ۱۶ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۶ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۶ ۱۸ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۸ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۷ ۲۰ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۰ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۸ ۲۲ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۲ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان
۱۹ ۲۵ بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان ۲۵ -
نامشخص
بافق یزد ۱۲ آجدار کیلوگرم بوشهر-بنگاه سپاهان