آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۳ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۴ ۳ ۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۲ ۳ ۴ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۳ ۴ ۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۳ ۵ ۵ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۵ ۵ ۱,۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۴ ۶ ۶ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۶ ۶ ۱,۷۵۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۵ ۸ ۸ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۶ ۱۰ ۱۰ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۱۰ ۱۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۰۹ ۱۳۹۹/۲/۲۸
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) واحد محل تحویل - بنگاه سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان
۲ ۸ ۱۲ شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان ۸ ۱۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه بوشهر-بنگاه سپاهان