کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۸۹,۵۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۱۴ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۸۹,۵۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۶ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۸۸,۵۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۱۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۸۴,۵۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۵ ۲۰ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۸۵,۵۰۰
ثابت
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۶ ۲۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۸۴,۵۰۰
۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۷ ۲۵ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۸۴,۵۰۰
۵۰۰
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۸ ۲۸ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸ -
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۹ ۳۲ ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۲ -
نامشخص
ذوب آهن شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۰ ۸ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ ۹۰,۵۰۰
۲۰۰۰
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۱ ۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۸ -
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۲ ۱۰ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ ۸۵,۵۰۰
۱۵۰۰
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۳ ۱۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۰ -
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۴ ۱۲ متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ -
نامشخص
متفرقه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۵ ۱۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۶ ۱۴ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۴ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۷ ۱۶ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۶ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۸ ۱۸ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۱۹ ۲۰ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۰ ۲۲ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۲ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲۱ ۲۵ متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۵ ۸۴,۵۰۰
۱۰۰۰
متفرقه شاخه آجدار بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم