کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۵.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲ ۵.۵ ۱۰۱۰ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۵.۵ ۱۰۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۳ ۶.۵ ۱۰۰۶ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۴ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۵ ۶.۵ ۳SP کلاف ساختمانی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۶.۵ ۳SP تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساختمانی کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۶ ۸ ۱۰۰۶ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ ۱۰۰۶ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۷ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۸ ۸ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ ۱۳۴,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۹ ۱۰ ۱۰۰۸ کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۰۰۸ ۱۳۵,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۰ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۱ ۱۰ کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۳۴,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۴ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۲ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۲ ۱۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۳ ۱۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۴ ۱۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۵ ۲۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۰ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۶ ۲۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۷ ۲۳ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۳ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۸ ۲۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۹ ۲۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۰ ۲۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۱ ۳۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۰ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۲ ۳۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۲ ۱۵۰,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۳ ۳۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۴ ۳۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۵ ۳۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۳۸ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۶ ۴۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۷ ۴۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۴۵ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه
۱۸ ۵۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۵۰ تماس بگیرید
نامشخص
شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه

قیمت میلگرد کویر کاشان

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۲ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲ ۸ ۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۸ ۱۲۷,۰۰۰
نامشخص
۴.۷۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۳ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۴ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۵ ۱۰ ۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
۷.۹۳ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۶ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۷ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲ ۱۲۴,۰۰۰
نامشخص
۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۸ ۱۲ ۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
۱۰.۶۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۹ ۱۴ ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۴ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۰ ۱۴ ۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴.۵ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۱ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۶ ۱۲۰,۰۰۰
نامشخص
۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۲ ۱۶ ۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۶ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۳ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۸ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۴ ۱۸ ۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۱۸ تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۵ ۲۰ ۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۰ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۶ ۲۰ ۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲۹.۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۷ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۲ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۸ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۵ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۱۹ ۲۲ ۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۲ تماس بگیرید
نامشخص
۳۵.۷۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۰ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۸ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۱ ۲۵ ۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴۶.۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۲ ۲۸ ۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۲۸ تماس بگیرید
نامشخص
۵۷.۹۶ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۳ ۳۰ ۶۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۳۰ ۱۱۹,۰۰۰
نامشخص
۶۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۴ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۳۲ ۱۲۱,۰۰۰
نامشخص
۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۵ ۳۲ ۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۳۲ تماس بگیرید
نامشخص
۷۵.۷۲ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۶ ۳۶ ۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۷ ۳۶ ۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۳۶ تماس بگیرید
نامشخص
۹۵.۸۸ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان
۲۸ ۴۰ ۱۱۸.۴۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان ۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
۱۱۸.۴۴ شاخه آجدار ۱۰ کیلوگرم کویر کاشان - کاشان

توضیحات
درباره کویر کاشان


تاریخچه شرکت


سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب همزمان با تاسیس در منطقه محروم و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد.

نتیجتا در تاریخ 15/5/1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشین آلات با کمپانی SIEMENS VAI POMINI منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.


کویر کاشان


کویر کاشان


محصولات ساختمانی

از ویژگی های محصولات فولاد کویر آن است که علاوه بر استحکام بالا از داکتیلیتی فوق العاده مناسبی برخوردار می باشند و بعضاً ازدیاد طول نسبی بدست آمده در آزمایش محصولات آج 520 این شرکت در حد A2(آج 340) می باشد و این بدین معنی است که محصولات این شرکت علاوه بر استحکام بالا از قابلیت جوشکاری مناسب و مقاومت بالا در برابر خستگی و بارهای سیکلی و دینامیکی و ضربه ای برخوردار هستند.


داکتیلیتی و جوش پذیری

پديده هائي مثل خستگي(Fatigue) وبارهاي سيكلي(Cyclic Load) كه مخرب تراز Fatigue هستند، خصوصا در پل ها كه بدليل سيكل تنش هاي متناوب منجر به شكست فولاد در پائين تر از حد استحكام شده و تنش هاي كششی – فشاري که باعث تشكيل Hysteresis loop مي شوند، همگي بطور قابل ملاحظه اي بستگي به ميزان Ductility فولاد دارند.

اين موضوع در ساختمان و تأسيساتي كه در معرض تنش هاي لرزشي (Seismic)، ديناميكي (Dynamic),و ضربه اي (Impact)است، از اهميت بيشتري برخوردار مي شود زيرا فولاد مي تواند قبل از رسيدن به حد مقاومت كششي دچار شكستگي و نهايتاً فرو ريختگي ساختمان شود.

اين مجتمع با انتخاب پيشرفته ترين تجهيزات روز دنيا و استفاده از تجربيات كارشناسان داخلي وخارجي و ايجاد امكانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي بطور مستمر در جهت توليد و بهبود خواص مكانيكي ميلگردهاي آجدار از جمله بالا بودن ميزان Ductility محصولات خود به موازات افزايش استحكام محصولات خود تلاش نموده و اين مهم به دلايل زير ميسر گرديده است.


کویر کاشان


کویر کاشان


میلگرد A4 (آج 520)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی نورد و اتوماسیون بالا از نظر کنترل درجه حرارت و سرعت سرد کردن و وجود سیستم ترمکس این امکان بوجود آمده است که از شمش های با کربن معادل پائین بتوان آج 520 و بالاتر را با قابلیت جوش پذیری و مشخصات مکانیکی مطلوب همراه با داکتیلیتی مناسب تولید نمود.

خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران نیز همگام با استانداردهای معتبر جهانی در بازنگری جدید، میلگردهای آجدار 500 و 520 را تصویب نمود و به مرحله اجرا گذاشته شد. در این راستا مجتمع فولاد کویر که از بدو تأسیس در جهت تولید میلگردهای آجدار با استحکام بالاترفعالیت نموده با تصویب استاندارد جدید نسبت به تولید انبوه میلگرد آج 520 اقدام نموده است.


میلگرد A4 کویر کاشان

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*