معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شهرک صنعتي شادگان بايد فعال شود، زيرا فولاد به تنهايي اشتغال وسيعي ندارد و صنايع پايين دست هستند که اشتغال وسيعي ايجاد مي کنند. تکميل زنجيره فولاد يک موضوع بسيار مهم است که بايد در خوزستان پيگيري شود؛ زيرا يکي از نکات مهم در استان دسترسي به دريا و وجود انرژي فراوان است.